Search form

ยอห์น 12:20

จาว​กรีก​ใค่​ปะ​พระเยซู

20มี​จาว​กรีก​บาง​คน​ใน​คน​ตังหลาย​ตี้​ขึ้น​ไป​นมัสก๋าน​พระเจ้า​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​ใน​หละหว่าง​งาน​ปัสกา