Search form

ยอห์น 12:25

25คน​ใด​ตี้​ใจ๊​จีวิต​หันแก่​ตั๋ว​เก่า​ใน​โลก​นี้ คน​นั้น​ก็​ฮักษา​จีวิต​นั้น​บ่ได้​ก็​จะ​ต๋าย แต่​ถ้า​ใผ​ใจ๊​จีวิต​บ่หัน​แก่​ตั๋ว​ใน​โลก​นี้ ก็​จะ​ฮักษา​จีวิต​ไว้​ได้​จ๋น​ฮับ​จีวิต​นิรันดร์