Search form

ยอห์น 12:27

พระเยซู​อู้​เถิง​ความ​ต๋าย​ของ​พระองค์

27“บ่าเดี่ยว​นี้​เฮา​ตุ๊ก​อก​ตุ๊ก​ใจ๋​ขนาด จะ​อู้​จาใด​ดี จะ​หื้อ​เฮา​อู้​ว่า ‘พระบิดา​เจ้าข้า ขอ​โผด​จ้วย​ข้า​พระองค์​หื้อ​ป๊น​เวลา​แห่ง​ความ​ตุ๊กยาก​นี้​ตวย​เต๊อะ’ จาอั้น​กา บ่ใจ้ ตี้​เฮา​มา​ใน​โลก​ก็​เปื้อ​เวลา​แห่ง​ความ​ตุ๊กยาก​นี้