Search form

ยอห์น 12:28

28ข้า​แต่​พระบิดา ขอ​หื้อ​คน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์” แล้ว​ก็​มี​เสียง​อู้​จาก​ต๊องฟ้า​ว่า “เฮา​ได้​เยียะ​หื้อ​หัน​ความ​ยิ่งใหญ่​แล้ว กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​หัน​แหม”