Search form

ยอห์น 12:34

34คน​ตังหลาย​ก็​อู้​ว่า “บท​บัญญัติ​บอก​หมู่​เฮา​ไว้​ว่า พระคริสต์​จะ​มี​จีวิต​ตลอด​ไป แล้ว​เยียะ​หยัง​ต้าน​อู้​ว่า ‘บุตรมนุษย์​จะ​ต้อง​ถูก​ยก​ขึ้น’ กับ ‘บุตรมนุษย์’ เป๋น​ใผ”