Search form

ยอห์น 12:6

6ตี้​ยูดาส​อู้​จาอี้​บ่ใจ้​ว่า​เขา​เป๋น​ห่วง​คน​ตุ๊ก แต่​ย้อน​ว่า​เขา​เป๋น​คน​ขี้ลัก ซอบ​ลัก​สตางค์​ใน​ถง​สตางค์​ส่วน​รวม​ตี้​เขา​เป๋น​คน​ผ่อ