Search form

ยอห์น 12:9

หมู่​หัว​หน้า​ปุโรหิต​วางแผน​ตี้​จะ​ฆ่า​ลาซารัส

9บ่ากอง​หมู่​จาว​ยิว​จ๋ำนวน​นัก​ได้​ยิน​ว่า​พระเยซู​อยู่​ตี้​หมู่บ้าน​เบธานี หมู่​เขา​ก็​เลย​ปา​กั๋น​ไป​ตี้​หั้น ย้อน​ใค่​หัน​พระเยซู​กับ​ลาซารัส คน​ตี้​พระเยซู​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย