Search form

ยอห์น 13:1

พระเยซู​ล้าง​ตี๋น​หื้อ​หมู่​สาวก

1ก่อน​เถิง​งาน​ปัสกา พระเยซู​ฮู้​ว่า​เถิง​เวลา​แล้ว​ตี้​พระองค์​จะ​ต้อง​จาก​โลก​นี้​ปิ๊ก​ไป​หา​พระบิดา พระองค์​ฮัก​หมู่​คน​ตี้​ติดต๋าม​พระองค์​เซิ่ง​อยู่​ใน​โลก​นี้​ตลอด​มา กับ​พระองค์​ก็​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​หัน​ว่า​พระองค์​ฮัก​หมู่​เขา​มอก​ใด