Search form

ยอห์น 13:31

กำสั่ง​ใหม่​ของ​พระเยซู

31หลังจาก​ตี้​ยูดาส​ออก​ไป​แล้ว พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “เถิง​เวลา​แล้ว​ตี้​คน​จะ​ได้​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​บุตรมนุษย์ แล้ว​พระเจ้า​จะ​ได้​ฮับ​เกียรติ​ผ่าน​ตาง​พระองค์​ตวย