Search form

ยอห์น 13:32

32ถ้า​พระเจ้า​ได้ฮับ​เกียรติ​ผ่าน​ตาง​บุตรมนุษย์ พระเจ้า​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​บุตรมนุษย์​ได้ฮับ​เกียรติ​ตวย กับ​พระเจ้า​จะ​เยียะ​บ่าเดี่ยว​นี้