Search form

ยอห์น 13:8

8ซีโมน​เปโตร​ก็​เลย​อู้​ว่า “เฮา​บ่มี​วัน​ยอม​หื้อ​พระองค์​ล้าง​ตี๋น​หื้อ​เฮา​แน่นอน” พระเยซู​ก็​เลย​อู้​ว่า “ถ้า​เฮา​บ่ได้​ล้าง​หื้อ​ต้าน ต้าน​ก็​บ่ได้​เป๋น​คน​ของ​เฮา​แหม”