Search form

ยอห์น 14:10

10ต้าน​บ่เจื้อ​กา ว่า​เฮา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระบิดา​และ​พระบิดา​ก็​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​เฮา กำ​ตี้​เฮา​อู้ เฮา​บ่ได้​อู้​ต๋ามใจ๋​ตั๋ว​เก่า แต่​พระบิดา​ตี้​อยู่​ใน​เฮา​เยียะ​ก๋าน​ของ​พระองค์​ผ่าน​ตาง​เฮา