Search form

ยอห์น 14:11

11เจื้อ​เฮา​เต๊อะ​ว่า เฮา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระบิดา​และ​พระบิดา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​เฮา บ่อั้น​ก็​หื้อ​เจื้อ​ใน​ก๋าน​หมู่​นั้น​ตี้​เฮา​เยียะ​เต๊อะ