Search form

ยอห์น 14:2

2ใน​บ้าน​พระบิดา​ของ​เฮา​ก็​มี​ตี้​อยู่​นัก และ​เฮา​จะ​ไป​เกียม​ตี้​หื้อ​หมู่​ต้าน ถ้า​บ่มี เฮา​ก็​จะ​บ่บอก​หมู่​ต้าน​จาอี้​เน่อ