Search form

ยอห์น 14:20

20ใน​วัน​นั้น​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ฮู้​ว่า​เฮา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระบิดา​ของ​เฮา และ​หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​เฮา และ​เฮา​ก็​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​หมู่​ต้าน