Search form

ยอห์น 15

พระเยซู​เป๋น​เคือ​องุ่น​แต๊

1“เฮา​เป๋น​เคือ​องุ่น​แต๊ กับ​พระบิดา​ก็​เป๋น​คน​ผ่อ​คน​กอย 2กิ่ง​กู้​กิ่ง​ใน​เฮา​ตี้​บ่มี​หน่วย พระบิดา​ก็​ตัด​ขว้าง​เหีย และ​พระองค์​ก็​แต่ง​กิ่ง​ตี้​มี​หน่วย​เปื้อ​หื้อ​มัน​ออก​หน่วย​นัก​ขึ้น 3หมู่​ต้าน​ก็​สะอาด​แล้ว​ย้อน​กำ​สอน​ของ​เฮา​ตี้​ได้​บอก​กับ​หมู่​ต้าน​ไป 4หื้อ​ติด​กับ​เฮา และ​เฮา​ก็​จะ​ติด​กับ​หมู่​ต้าน กิ่ง​ออก​หน่วย​เอง​บ่ได้​นอก​จาก​ติด​กับ​เคือ​องุ่น​เต้าอั้น หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​เหมือน​กิ่ง​นั้น​ตี้​ออก​หน่วย​บ่ได้​นอกจาก​ติด​กับ​เฮา

5“เฮา​เป๋น​เคือ​องุ่น หมู่​ต้าน​เป๋น​กิ่ง ใผ​ตี้​ติด​อยู่​กับ​เฮา​และ​เฮา​ติด​อยู่​กับ​เขา คน​นั้น​ก็​จะ​ออก​หน่วย​นัก ย้อน​ถ้า​ใผ​แยก​จาก​เฮา เขา​ก็​เยียะ​อะหยัง​บ่ได้​เลย 6ถ้า​เขา​บ่ติด​กับ​เฮา เขา​ก็​เป๋น​เหมือน​กิ่ง​ตี้​โดน​ตัด​ขว้าง​หื้อ​เหี่ยว​แห้ง​ต๋าย แล้ว​โดน​เก็บ​เอา​ไป​เผา​ไฟ​เหีย

7“ถ้า​หมู่​ต้าน​ติด​อยู่​กับ​เฮา​และ​กำ​สั่ง​สอน​ของ​เฮา​ก็​ติด​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน บ่ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ขอ​อะหยัง ต้าน​ก็​จะ​ได้​สิ่ง​นั้น 8ถ้า​หมู่​ต้าน​ออก​หน่วย​นัก หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระบิดา 9พระบิดา​ฮัก​เฮา​จาใด เฮา​ก็​ฮัก​หมู่​ต้าน​จาอั้น หื้อ​หมู่​ต้าน​อยู่​ใน​ความ​ฮัก​ของ​เฮา 10ถ้า​หมู่​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​เฮา หมู่​ต้าน​ก็​อยู่​ใน​ความ​ฮัก​ของ​เฮา เหมือน​กับ​ตี้​เฮา​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​พระบิดา และ​อยู่​ใน​ความ​ฮัก​ของ​พระองค์ 11นี่​เป๋น​สิ่ง​ตี้​เฮา​บอก​กับ​หมู่​ต้าน เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ความ​จื้นจม​ยินดี​อย่าง​ตี้​เฮา​มี กับ​มี​ความ​ยินดี​อย่าง​เต๋มตี้ 12กำสั่ง​ของ​เฮา​ก็​คือ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮัก​กั๋น เหมือน​ตี้​เฮา​ฮัก​หมู่​ต้าน 13บ่มี​ความ​ฮัก​ไหน​ตี้​ยิ่งใหญ่​นัก​เหลือ​นี้​แหม​แล้ว ก็​คือ ก๋าน​ตี้​คน​นึ่ง​สละ​จีวิต​เปื้อ​เปื้อน​ของ​ตั๋วเก่า 14ถ้า​หมู่​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​เฮา หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​เปื้อน​ของ​เฮา 15เฮา​จะ​บ่ฮ้อง​หมู่​ต้าน​ว่า​คน​ฮับใจ๊​แหม ย้อน​ว่า​คน​ฮับใจ๊​บ่ฮู้​ว่า​นาย​ของ​ตั๋ว​เก่า​เยียะ​อะหยัง​พ่อง แต่​เฮา​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​ว่า เปื้อน ย้อน​ว่า กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​เฮา​ได้ยิน​จาก​พระบิดา​ของ​เฮา เฮา​ก็​บอก​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​แล้ว 16หมู่​ต้าน​บ่ได้​เลือก​เฮา แต่​เฮา​เป๋น​คน​เลือก​หมู่​ต้าน กับ​มอบหมาย​งาน​หื้อ​หมู่​ต้าน​ไป​เยียะ​จ๋น​เกิด​ผล เป๋น​ผล​ตี้​อยู่​ได้​ตลอด ย้อน​จาอั้น อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​หมู่​ต้าน​ขอ​ใน​นาม​ของ​เฮา พระบิดา​ก็​จะ​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน 17กำสั่ง​ของ​เฮา​ก็​คือ หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮัก​กั๋น​เน่อ

พระเยซู​เตื๋อน​หมู่​สาวก

18“เมื่อ​โลก​นี้​จัง​หมู่​ต้าน ก็​หื้อ​จ๋ำ​ไว้​ว่า​โลก​นี้​จัง​เฮา​ก่อน 19ถ้า​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​ของ​โลก​นี้ โลก​นี้​ก็​จะ​ฮัก​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​คน​ของ​โลก แต่​หมู่​ต้าน​บ่ได้​เป๋น​คน​ของ​โลก​แล้ว ย้อน​เฮา​ได้​เลือก​หมู่​ต้าน​หื้อ​ออก​จาก​โลก จาอั้น​โลก​เลย​จัง​หมู่​ต้าน 20หมู่​ต้าน​จ๋ำ​กำ​ตี้​เฮา​เกย​บอก​ไว้​ได้​ก่อ​ว่า ‘คน​ฮับใจ๊​บ่ใหญ่​เหลือ​เจ้านาย​ของ​เขา’ ถ้า​หมู่​เขา​ค่ำ​เฮา หมู่​เขา​ก็​จะ​ค่ำ​หมู่​ต้าน​ตวย ถ้า​หมู่​เขา​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​ของ​เฮา หมู่​เขา​ก็​จะ​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​ของ​หมู่​ต้าน​เหมือน​กั๋น 21ตี้​หมู่​เขา​ค่ำ​หมู่​ต้าน​ก็​ย้อน​หมู่​ต้าน​ติดต๋าม​เฮา ย้อน​หมู่​เขา​บ่ฮู้จัก​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา 22ถ้า​เฮา​บ่ได้​มา​กับ​บ่ได้​สั่ง​สอน​หมู่​เขา หมู่​เขา​ก็​จะ​บ่มี​ความ​ผิด​อะหยัง แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​หมู่​เขา​บ่มี​ข้อ​แก้​ตั๋ว​ใน​เรื่อง​บาป​ของ​หมู่​เขา 23ใผ​ตี้​จัง​เฮา​ก็​จัง​พระบิดา​เฮา​ตวย 24ถ้า​เฮา​บ่ได้​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ตี้​บ่เกย​มี​ใผ​เยียะ​ใน​หมู่​เขา หมู่​เขา​ก็​จะ​บ่มี​บาป​อะหยัง แต่​หมู่​เขา​ได้​หัน​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​หลาย​อย่าง​ตี้​เฮา​เยียะ​ไป​แล้ว หมู่​เขา​ก็​ยัง​จัง​เฮา​กับ​พระบิดา​ของ​เฮา​อยู่ 25ตี้​เป๋น​จาอั้น​ก็​เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​เขา​ตี้​ว่า ‘หมู่​เขา​จัง​เฮา​โดย​บ่มี​สาเหตุ’

26“เฮา​จะ​ส่ง​ผู้จ้วย​ตี้​มา​จาก​พระบิดา​มา​หื้อ​หมู่​ต้าน​ก็​คือ พระวิญญาณ​ตี้​เปิดเผย​ความ​จริง พระองค์​จะ​เป๋น​พยาน​หื้อ​ตั๋ว​เฮา 27และ​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เป๋น​พยาน​บอก​เรื่อง​ของ​เฮา​หื้อ​คน​ฮู้​ตวย ย้อน​หมู่​ต้าน​ได้​อยู่​กับ​เฮา​ตั้งแต่​เก๊า​แล้ว