Search form

ยอห์น 15:26

26“เฮา​จะ​ส่ง​ผู้จ้วย​ตี้​มา​จาก​พระบิดา​มา​หื้อ​หมู่​ต้าน​ก็​คือ พระวิญญาณ​ตี้​เปิดเผย​ความ​จริง พระองค์​จะ​เป๋น​พยาน​หื้อ​ตั๋ว​เฮา