Search form

ยอห์น 15:8

8ถ้า​หมู่​ต้าน​ออก​หน่วย​นัก หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระบิดา