Search form

ยอห์น 16

1“เฮา​บอก​เรื่อง​หมู่​นี้​กับ​หมู่​ต้าน​ก็​เปื้อ​บ่หื้อ​หมู่​ต้าน​ละ​ความ​เจื้อ 2เขา​จะ​ไล่​หมู่​ต้าน​ออก​จาก​สมาชิก​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว แล้ว​จะ​มี​วัน​นึ่ง​ตี้​กู้​คน​ตี้​ฆ่า​หมู่​ต้าน​จะ​กึ๊ด​ว่า ตี้​เยียะ​จาอั้น​เป๋น​ก๋าน​ฮับใจ๊​พระเจ้า 3ตี้​เขา​จะ​เยียะ​จาอั้น ย้อน​เขา​บ่ฮู้จัก​พระบิดา​กับ​บ่ฮู้จัก​เฮา 4แต่​ตี้​เฮา​บอก​เรื่อง​หมู่​นี้​กับ​หมู่​ต้าน​ไว้​ก่อน ก็​เปื้อ​เมื่อ​เรื่อง​นี้​เกิด​ขึ้น หมู่​ต้าน​ก็​จะ​กึ๊ด​ได้​ว่า​เฮา​ได้​เตื๋อน​หมู่​ต้าน​ไว้​แล้ว แต่​เฮา​บ่ได้​บอก​เรื่อง​นี้​กับ​หมู่​ต้าน​ตั้งแต่​เก๊า ย้อน​ว่า​เฮา​ยัง​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน

งาน​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์

5“ต๋อน​นี้​เฮา​ก่ำลัง​จะ​ไป​หา​พระองค์​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา แต่​ก็​บ่มี​ใผ​ใน​หมู่​ต้าน​ถาม​เฮา​ว่า ‘อาจ๋ารย์​จะ​ไป​ตี้​ไหน’ 6หมู่​ต้าน​ก่ำลัง​ตุ๊ก​อก​ตุ๊ก​ใจ๋​ย้อน​เฮา​บอก​เรื่อง​หมู่​นี้ 7แต่​เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​หมู่​ต้าน​ว่า ตี้​เฮา​จาก​หมู่​ต้าน​ไป​นั้น ก็​เป๋น​ก๋าน​ดี​กับ​หมู่​ต้าน​ย้อน​ว่า​ถ้า​เฮา​บ่ไป พระองค์​ผู้จ้วย​ก็​จะ​บ่มา​หา​หมู่​ต้าน แต่​ถ้า​เฮา​ไป เฮา​ก็​จะ​ส่ง​พระองค์​ผู้จ้วย​มา​หา​หมู่​ต้าน 8เมื่อ​พระองค์​มา​แล้ว พระองค์​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​โลก​ฮู้​เถิง​ความ​จริง​เรื่อง​บาป เรื่อง​ความ​ถูกต้อง กับ​เรื่อง​ก๋าน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ของ​พระเจ้า 9ใน​เรื่อง​บาป​นั้น​ก็​คือ หมู่​คน​บ่ยอม​เจื้อ​วางใจ๋​เฮา 10และ​ใน​เรื่อง​ความ​ถูกต้อง​นั้น​ก็​คือ เฮา​จะ​ปิ๊ก​ไป​หา​พระบิดา แล้ว​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่หัน​เฮา​แหม 11ใน​เรื่อง​ก๋าน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ของ​พระเจ้า​นั้น​ก็​คือ ผู้​ปกครอง​โลก​นี้​โดน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​แล้ว

12“เฮา​มี​แหม​หลาย​เรื่อง​ตี้​จะ​บอก​กับ​หมู่​ต้าน แต่​ถ้า​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​บ่าเดี่ยวนี้​ก็​ยาก​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​ฮับ​ได้ 13แต่​เมื่อ​พระวิญญาณ​ตี้​เปิดเผย​ความ​จริง​มา ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เข้าใจ๋​เถิง​ความ​จริง​ตึง​หมด ย้อน​ว่า​พระวิญญาณ​จะ​บ่อู้​ต๋ามใจ๋​ตั๋วเก่า แต่​จะ​อู้​ใน​สิ่ง​ตี้​ได้ยิน​จาก​พระบิดา แล้ว​ก็​จะ​บอก​หมู่​ต้าน​ใน​สิ่ง​ตี้​จะ​เกิด​ขึ้น 14และ​พระวิญญาณ​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​เฮา ย้อน​พระวิญญาณ​จะ​เอา​กำสอน​ของ​เฮา​มา​บอก​หมู่​ต้าน 15กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​เป๋น​ของ​พระบิดา​ก็​เป๋น​ของ​เฮา จาอั้น​เฮา​เลย​บอก​หมู่​ต้าน​ว่า พระวิญญาณ​จะ​เอา​กำสอน​ของ​เฮา​มา​บอก​กับ​หมู่​ต้าน

ความ​โศกเศร้า​เสียใจ๋​จะ​ก๋าย​เป๋น​ความ​จื้นจม​ยินดี

16“แหม​หน้อย​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่หัน​เฮา แล้ว​ต่อ​ไป​แหม​หน้อย​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​หัน​เฮา”

17สาวก​บาง​คน​ก็​อู้​กั๋น​ว่า “ตี้​อาจ๋ารย์​อู้​ว่า ‘แหม​หน้อย​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่หัน​เฮา แล้ว​ต่อ​ไป​แหม​หน้อย​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​หัน​เฮา’ กับ ‘ย้อน​เฮา​ไป​เถิง​พระบิดา’ อาจ๋ารย์​หมายความ​ว่า​จาใด” 18แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ถาม​กั๋น​แหม​ว่า “ ‘แหม​หน้อย’ ของ​อาจ๋ารย์ อาจ๋ารย์​หมายเถิง​อะหยัง เฮา​บ่เข้าใจ๋​เรื่อง​ตี้​อาจ๋ารย์​อู้​เลย”

19พระเยซู​ฮู้​ว่า​หมู่​เขา​ใค่​ถาม​พระองค์ พระองค์​ก็​เลย​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​ถาม​กั๋น​อยู่​กา ว่า​เฮา​หมายความ​ว่า​จาใด ตี้​เฮา​อู้​ว่า แหม​หน้อย​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่หัน​เฮา แล้ว​ต่อ​ไป​แหม​หน้อย​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​หัน​เฮา 20เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​หมู่​ต้าน​ว่า หมู่​ต้าน​จะ​ไห้​หุย แต่​โลก​จะ​จื้นจม​ยินดี หมู่​ต้าน​จะ​โศกเศร้า​เสียใจ๋ แต่​ความ​โศกเศร้า​เสียใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน​จะ​ก๋าย​เป๋น​ความ​จื้นจม​ยินดี 21ต๋อน​ตี้​แม่ญิง​เกิด​ลูก เขา​ก็​ตุ๊ก​ย้อน​ความ​เจ็บ​ปวด​ทรมาน แต่​เมื่อ​ลูก​เกิด​ออก​มา​แล้ว เขา​ก็​ลืม​ความ​เจ็บ​ปวด​นั้น ย้อน​เขา​มี​ความ​จื้นจม​ยินดี​ตี้​ลูก​ได้​เกิด​มา​ใน​โลก​นี้ 22ก็​เหมือน​กับ​ต๋อน​นี้​ตี้​หมู่​ต้าน​ตุ๊ก​อก​ตุ๊ก​ใจ๋ แต่​เมื่อ​เฮา​ปิ๊ก​มา​หา​หมู่​ต้าน​แหม หมู่​ต้าน​ก็​จะ​มี​ความ​จื้นจม​ยินดี กับ​จะ​บ่มี​ใผ​มา​ลู่​เอา​ความ​จื้นจม​ยินดี​ไป​จาก​หมู่​ต้าน​ได้ 23ใน​วัน​นั้น​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่ถาม​อะหยัง​เฮา​แหม เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​หมู่​ต้าน​ว่า ถ้า​ต้าน​ขอ​อะหยัง​จาก​พระบิดา​ใน​นาม​ของ​เฮา พระองค์​ก็​จะ​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน 24จ๋น​เถิง​บ่าเดี่ยว​นี้​หมู่​ต้าน​ยัง​บ่ได้​ขอ​อะหยัง​ใน​นาม​ของ​เฮา​เลย หื้อ​ขอ​เต๊อะ แล้ว​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ได้ เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​มี​ความ​จื้นจม​ยินดี​อย่าง​เต๋ม​ตี้

เฮา​มี​ชัย​แล้ว

25“เฮา​เล่า​เรื่อง​หมู่​นี้​เป๋น​กำเผียบ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง แต่​จะ​มี​วัน​นึ่ง​ตี้​เฮา​จะ​บ่ใจ๊​กำเผียบ​แล้ว แต่​เฮา​จะ​อู้​ซื่อๆ เกี่ยว​กับ​พระบิดา 26ใน​วัน​นั้น​หมู่​ต้าน​จะ​บ่ต้อง​ขอ​อะหยัง​ผ่าน​ตาง​เฮา​แหม​แล้ว ต้าน​ขอ​จาก​พระบิดา​ได้​โดย​ตรง​เลย 27พระบิดา​ฮัก​หมู่​ต้าน​ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ฮัก​เฮา​และ​เจื้อ​ว่า​เฮา​มา​จาก​พระบิดา 28เฮา​มา​จาก​พระบิดา​และ​เข้า​มา​ใน​โลก​แล้ว และ​ก่ำลัง​จะ​ไป​จาก​โลก แล้ว​ปิ๊ก​ไป​หา​พระบิดา”

29หมู่​สาวก​ก็​อู้​กั๋น​ว่า “ผ่อ​ลอ อาจ๋ารย์​อู้​กับ​หมู่​เฮา​ซื่อๆ โดย​บ่ใจ๊​กำเผียบ​แล้ว 30ต๋อน​นี้​หมู่​เฮา​เข้าใจ๋​แล้ว​ว่า​อาจ๋ารย์​ฮู้​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง บ่จ๋ำ​เป๋น​ตี้​ใผ​จะ​ต้อง​ถาม​อาจ๋ารย์​แหม ย้อน​ว่า​อาจ๋ารย์​ฮู้​แล้ว​ว่า​หมู่​เฮา​กึ๊ด​จะ​ถาม​อะหยัง มอกอี้​หมู่​เฮา​ก็​เจื้อ​แล้ว​ว่า​อาจ๋ารย์​มา​จาก​พระเจ้า”

31แล้ว​พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “บ่าเดี่ยว​นี้​หมู่​ต้าน​เจื้อ​เฮา​แล้ว​กา 32ผ่อ​ลอ จะ​มี​วัน​นึ่ง​ตี้​จะ​มา​เถิง และ​แต๊ๆ บ่าเดี่ยว​นี้​ก็​เถิง​แล้ว ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​แตก​ขะแล​ขะแจ​หนี​ไป​บ้าน​ใผ​บ้าน​มัน แล้ว​จะ​ละ​เฮา​ไว้​หื้อ​อยู่​คน​เดียว แต่​เฮา​บ่ได้​อยู่​คน​เดียว ย้อน​พระบิดา​อยู่​กับ​เฮา

33“เฮา​บอก​เรื่อง​หมู่​นี้​กับ​หมู่​ต้าน​ไว้​เปื้อ​สันติสุข​ของ​เฮา​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน ใน​โลก​นี้​ต้าน​จะ​ปะ​ความ​ตุ๊กยาก​ลำบาก แต่​หื้อ​เข้มแข็ง​ไว้​เน่อ ย้อน​ว่า​เฮา​มี​ชัย​เหนือ​โลก​แล้ว”