Search form

ยอห์น 16:13

13แต่​เมื่อ​พระวิญญาณ​ตี้​เปิดเผย​ความ​จริง​มา ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เข้าใจ๋​เถิง​ความ​จริง​ตึง​หมด ย้อน​ว่า​พระวิญญาณ​จะ​บ่อู้​ต๋ามใจ๋​ตั๋วเก่า แต่​จะ​อู้​ใน​สิ่ง​ตี้​ได้ยิน​จาก​พระบิดา แล้ว​ก็​จะ​บอก​หมู่​ต้าน​ใน​สิ่ง​ตี้​จะ​เกิด​ขึ้น