Search form

ยอห์น 16:14

14และ​พระวิญญาณ​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​เฮา ย้อน​พระวิญญาณ​จะ​เอา​กำสอน​ของ​เฮา​มา​บอก​หมู่​ต้าน