Search form

ยอห์น 16:25

เฮา​มี​ชัย​แล้ว

25“เฮา​เล่า​เรื่อง​หมู่​นี้​เป๋น​กำเผียบ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง แต่​จะ​มี​วัน​นึ่ง​ตี้​เฮา​จะ​บ่ใจ๊​กำเผียบ​แล้ว แต่​เฮา​จะ​อู้​ซื่อๆ เกี่ยว​กับ​พระบิดา