Search form

ยอห์น 16:8

8เมื่อ​พระองค์​มา​แล้ว พระองค์​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​โลก​ฮู้​เถิง​ความ​จริง​เรื่อง​บาป เรื่อง​ความ​ถูกต้อง กับ​เรื่อง​ก๋าน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ของ​พระเจ้า