Search form

ยอห์น 17

พระเยซู​อธิษฐาน​หื้อ​หมู่​สาวก

1หลังจาก​พระเยซู​อู้​จาอั้น​แล้ว พระองค์​ก็​แหงน​หน้า​ขึ้น​ผ่อ​ต๊องฟ้า แล้ว​ก็​อู้​ว่า “ข้า​แต่​พระบิดา เถิง​เวลา​แล้ว ขอ​โผด​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระบุตร​ของ​พระองค์ เปื้อ​พระบุตร​ของ​พระองค์​ก็​จะ​ได้​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ 2ย้อน​ว่า​พระองค์​ได้​หื้อ​พระบุตร​มี​สิทธิ​อำนาจ​เหนือ​กู้​คน เปื้อ​พระบุตร​จะ​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์​กับ​กู้​คน​ตี้​พระองค์​ได้​หื้อ​พระบุตร​ไว้ 3จีวิต​นิรันดร์​ก็​คือ ก๋าน​ฮู้จัก​พระองค์​ผู้​เป๋น​พระเจ้า​ผู้​เตี้ยงแต๊​องค์​เดียว และ​ฮู้จัก​พระเยซู​คริสต์​ผู้​ตี้​พระองค์​ใจ๊​มา 4ข้า​พระองค์​ได้​เยียะ​หื้อ​คน​ใน​โลก​นี้​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์​โดย​เยียะ​ก๋าน​กู้​อย่าง​ตี้​พระองค์​มอบ​หื้อ​ข้า​พระองค์​ไว้​เสร็จ​แล้ว 5บ่าเดี่ยว​นี้​ขอ​พระบิดา​หื้อ​เกียรติ​ข้า​พระองค์​ต่อหน้า​พระองค์ คือ​เกียรติ​ตี้​พระบุตร​เกย​มี​ฮ่วม​กั๋น​กับ​พระองค์​ก่อน​ตี้​โลก​นี้​เกิด​ขึ้น​มา

6“คน​ตี้​พระองค์​นำ​มา​ติดต๋าม​ข้า​พระองค์​จาก​โลก​นี้ ข้า​พระองค์​ก็​เยียะ​หื้อ​ฮู้จัก​พระองค์ คน​หมู่​นี้​เป๋น​ของ​พระองค์​ตี้​พระองค์​มอบ​ไว้​กับ​ข้า​พระองค์​แล้ว หมู่​เขา​ได้​เยียะ​ต๋าม​ถ้อยกำ​ของ​พระองค์ 7บ่าเดี่ยว​นี้​หมู่​เขา​ฮู้​แล้ว​ว่า กู้​สิ่ง​ตี้​พระองค์​หื้อ​ข้า​พระองค์​ไว้​มา​จาก​พระองค์ 8ย้อน​ว่า​กำ​ตี้​พระองค์​หื้อ​ข้า​พระองค์​ไว้​นั้น ข้า​พระองค์​ได้​หื้อ​หมู่​เขา​แล้ว และ​หมู่​เขา​ก็​ยอมฮับ​กำ​นั้น​ไว้ และ​หมู่​เขา​ฮู้​แต๊ๆ แล้ว​ว่า​ข้า​พระองค์​มา​จาก​พระองค์ และ​เจื้อ​ว่า​พระองค์​ใจ๊​ข้า​พระองค์​มา 9ข้า​พระองค์​อธิษฐาน​หื้อ​หมู่​เขา บ่ใจ้​อธิษฐาน​หื้อ​คน​ใน​โลก แต่​อธิษฐาน​หื้อ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​พระองค์​มอบ​หื้อ​ข้า​พระองค์​ไว้ ย้อน​หมู่​เขา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ 10กู้​อย่าง​ตี้​เป๋น​ของ​ข้า​พระองค์ ก็​เป๋น​ของ​พระองค์ แล้ว​กู้​อย่าง​ตี้​เป๋น​ของ​พระองค์​ก็​เป๋น​ของ​ข้า​พระองค์ กับ​คน​หมู่​นี้​เยียะ​หื้อ​โลก​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​ข้า​พระองค์ 11ข้า​พระองค์​จะ​บ่อยู่​ใน​โลก​นี้​แหม​แล้ว แต่​หมู่​เขา​ยัง​อยู่​ใน​โลก​นี้ กับ​ข้า​พระองค์​ก่ำลัง​จะ​ปิ๊ก​ไป​หา​พระองค์ ข้า​แต่​พระบิดา ผู้​บริสุทธิ์ ขอ​พระองค์​ปกปัก​ฮักษา​หมู่​เขา​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์​ตี้​ได้​หื้อ​ข้า​พระองค์​ตวย​เต๊อะ เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น เหมือน​กับ​ตี้​พระองค์​กับ​ข้า​พระองค์​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น 12ต๋อน​ตี้​ข้า​พระองค์​อยู่​กับ​หมู่​เขา ข้า​พระองค์​ก็​ปกปัก​ฮักษา​หมู่​เขา​หื้อ​ปลอดภัย​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​พระองค์​หื้อ​ข้า​พระองค์ ข้า​พระองค์​ปกป้อง​หมู่​เขา​ไว้​และ​บ่มี​ใผ​หาย​ไป​สัก​คน ยกเว้น​คน​นั้น​ตี้​พระองค์​ก๋ำหนด​ไว้ จะ​ต้อง​ฉิบหาย​วายวอด เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​พระคัมภีร์

13“แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​ข้า​พระองค์​ก่ำลัง​จะ​ปิ๊ก​ไป​หา​พระองค์ ตี้​ข้า​พระองค์​อู้​เรื่อง​หมู่​นี้​ต๋อน​ตี้​ยัง​อยู่​ใน​โลก ก็​เปื้อ​หื้อ​หมู่​เขา​ได้​ฮับ​ความ​จื้นจม​ยินดี​อย่าง​เต๋มตี้​เหมือน​ตี้​ข้า​พระองค์​ได้ฮับ 14ข้า​พระองค์​ได้​หื้อ​ถ้อยกำ​ของ​พระองค์​กับ​หมู่​เขา​แล้ว และ​โลก​นี้​จัง​หมู่​เขา ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​บ่ใจ้​ของ​โลก​เหมือน​กับ​ตี้​ข้า​พระองค์​บ่ใจ้​ของ​โลก 15ข้า​พระองค์​บ่ขอ​หื้อ​พระองค์​เอา​หมู่​เขา​ออก​ไป​จาก​โลก แต่​ขอ​หื้อ​พระองค์​ปกปัก​ฮักษา​หมู่​เขา​หื้อ​ปลอดภัย​จาก​มาร 16หมู่​เขา​บ่ใจ้​ของ​โลก​เหมือน​กับ​ข้า​พระองค์​ตี้​บ่ใจ้​ของ​โลก 17ถ้อยกำ​ของ​พระองค์​เป๋น​ความ​จริง ขอ​หื้อ​ถ้อยกำ​นั้น​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​เป๋น​คน​ตี้​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์ 18พระองค์​ส่ง​ข้า​พระองค์​มา​ใน​โลก​จาใด ข้า​พระองค์​ก็​ส่ง​หมู่​เขา​ไป​ใน​โลก​จาอั้น 19ข้า​พระองค์​ขอ​ถวาย​ตั๋ว​ฮับใจ๊​พระองค์ เปื้อ​หมู่​เขา​ก็​จะ​ถวาย​ตั๋ว​ฮับใจ๊​พระองค์​อย่าง​แต๊​จริง​เหมือน​กั๋น

20“ข้า​พระองค์​บ่ได้​อธิษฐาน​เปื้อ​หมู่​เขา​เต้าอั้น แต่​อธิษฐาน​เปื้อ​หมู่​คน​ตี้​จะ​เจื้อ​วางใจ๋​ข้า​พระองค์​ผ่าน​ตาง​กำ​พยาน​ของ​หมู่​เขา​ตวย 21ข้า​พระองค์​ขอ​หื้อ​หมู่​เขา​ตึง​หมด​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​เหมือน​กับ​ตี้​พระบิดา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​ข้า​พระองค์ และ​ข้า​พระองค์​ก็​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระบิดา ขอ​หื้อ​หมู่​เขา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​เฮา​ตวย เปื้อ​โลก​จะ​เจื้อ​ว่า​พระองค์​เป๋น​ผู้​ส่ง​ข้า​พระองค์​มา 22เกียรติ​ตี้​พระองค์​ได้​หื้อ​ข้า​พระองค์​ไว้ ข้า​พระองค์​ได้​หื้อ​หมู่​เขา​แล้ว เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​เหมือน​กับ​ตี้​พระองค์​กับ​ข้า​พระองค์​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น 23ข้า​พระองค์​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​หมู่​เขา กับ​พระองค์​ก็​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​ข้า​พระองค์ เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​แต๊ๆ กับ​เปื้อ​คน​ตังหลาย​จะ​ฮู้​ว่า​พระองค์​ส่ง​ข้า​พระองค์​มา และ​พระองค์​ก็​ฮัก​หมู่​เขา​เหมือน​กับ​ตี้​พระองค์​ฮัก​ข้า​พระองค์

24“ข้า​แต่​พระบิดา ข้า​พระองค์​ใค่​หื้อ​คน​หมู่​นี้​ตี้​พระองค์​หื้อ​ข้า​พระองค์ อยู่​กับ​ข้า​พระองค์​ใน​ตี้​ตี้​ข้า​พระองค์​อยู่​นั้น เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​ได้​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​ข้า​พระองค์ ตี้​พระองค์​หื้อ​ข้า​พระองค์​ไว้ ย้อน​พระองค์​ฮัก​ข้า​พระองค์​ก่อน​สร้าง​โลก​นี้ 25ข้า​แต่​พระบิดา​ผู้​มี​ความ​ยุติธรรม โลก​นี้​บ่ฮู้จัก​พระองค์ แต่​ข้า​พระองค์​ฮู้จัก​พระองค์ และ​คน​หมู่​นี้​ก็​ฮู้​ว่า​พระองค์​ส่ง​ข้า​พระองค์​มา 26ข้า​พระองค์​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ฮู้จัก​พระองค์​แล้ว กับ​จะ​เยียะ​ต่อ​ไป​แหม เปื้อ​ว่า​ความ​ฮัก​ตี้​พระองค์​มี​หื้อ​ข้า​พระองค์​จะ​อยู่​กับ​หมู่​เขา กับ​ข้า​พระองค์​ก็​จะ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​หมู่​เขา​ตวย”