Search form

ยอห์น 17:11

11ข้า​พระองค์​จะ​บ่อยู่​ใน​โลก​นี้​แหม​แล้ว แต่​หมู่​เขา​ยัง​อยู่​ใน​โลก​นี้ กับ​ข้า​พระองค์​ก่ำลัง​จะ​ปิ๊ก​ไป​หา​พระองค์ ข้า​แต่​พระบิดา ผู้​บริสุทธิ์ ขอ​พระองค์​ปกปัก​ฮักษา​หมู่​เขา​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์​ตี้​ได้​หื้อ​ข้า​พระองค์​ตวย​เต๊อะ เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น เหมือน​กับ​ตี้​พระองค์​กับ​ข้า​พระองค์​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น