Search form

ยอห์น 17:12

12ต๋อน​ตี้​ข้า​พระองค์​อยู่​กับ​หมู่​เขา ข้า​พระองค์​ก็​ปกปัก​ฮักษา​หมู่​เขา​หื้อ​ปลอดภัย​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​พระองค์​หื้อ​ข้า​พระองค์ ข้า​พระองค์​ปกป้อง​หมู่​เขา​ไว้​และ​บ่มี​ใผ​หาย​ไป​สัก​คน ยกเว้น​คน​นั้น​ตี้​พระองค์​ก๋ำหนด​ไว้ จะ​ต้อง​ฉิบหาย​วายวอด เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​พระคัมภีร์