Search form

ยอห์น 17:2

2ย้อน​ว่า​พระองค์​ได้​หื้อ​พระบุตร​มี​สิทธิ​อำนาจ​เหนือ​กู้​คน เปื้อ​พระบุตร​จะ​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์​กับ​กู้​คน​ตี้​พระองค์​ได้​หื้อ​พระบุตร​ไว้