Search form

ยอห์น 17:21

21ข้า​พระองค์​ขอ​หื้อ​หมู่​เขา​ตึง​หมด​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​เหมือน​กับ​ตี้​พระบิดา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​ข้า​พระองค์ และ​ข้า​พระองค์​ก็​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระบิดา ขอ​หื้อ​หมู่​เขา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​เฮา​ตวย เปื้อ​โลก​จะ​เจื้อ​ว่า​พระองค์​เป๋น​ผู้​ส่ง​ข้า​พระองค์​มา