Search form

ยอห์น 17:23

23ข้า​พระองค์​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​หมู่​เขา กับ​พระองค์​ก็​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​ข้า​พระองค์ เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​แต๊ๆ กับ​เปื้อ​คน​ตังหลาย​จะ​ฮู้​ว่า​พระองค์​ส่ง​ข้า​พระองค์​มา และ​พระองค์​ก็​ฮัก​หมู่​เขา​เหมือน​กับ​ตี้​พระองค์​ฮัก​ข้า​พระองค์