Search form

ยอห์น 17:24

24“ข้า​แต่​พระบิดา ข้า​พระองค์​ใค่​หื้อ​คน​หมู่​นี้​ตี้​พระองค์​หื้อ​ข้า​พระองค์ อยู่​กับ​ข้า​พระองค์​ใน​ตี้​ตี้​ข้า​พระองค์​อยู่​นั้น เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​ได้​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​ข้า​พระองค์ ตี้​พระองค์​หื้อ​ข้า​พระองค์​ไว้ ย้อน​พระองค์​ฮัก​ข้า​พระองค์​ก่อน​สร้าง​โลก​นี้