Search form

ยอห์น 17:8

8ย้อน​ว่า​กำ​ตี้​พระองค์​หื้อ​ข้า​พระองค์​ไว้​นั้น ข้า​พระองค์​ได้​หื้อ​หมู่​เขา​แล้ว และ​หมู่​เขา​ก็​ยอมฮับ​กำ​นั้น​ไว้ และ​หมู่​เขา​ฮู้​แต๊ๆ แล้ว​ว่า​ข้า​พระองค์​มา​จาก​พระองค์ และ​เจื้อ​ว่า​พระองค์​ใจ๊​ข้า​พระองค์​มา