Search form

ยอห์น 17:9

9ข้า​พระองค์​อธิษฐาน​หื้อ​หมู่​เขา บ่ใจ้​อธิษฐาน​หื้อ​คน​ใน​โลก แต่​อธิษฐาน​หื้อ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​พระองค์​มอบ​หื้อ​ข้า​พระองค์​ไว้ ย้อน​หมู่​เขา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์