Search form

ยอห์น 18

พระเยซู​โดน​ยับ

1เมื่อ​พระเยซู​อธิษฐาน​เสร็จ​แล้ว พระองค์​กับ​หมู่​สาวก​ก็​เตียว​ออก​จาก​ตี้​หั้น​ไป ข้าม​ห้วย​จื้อ​ขิดโรน แล้ว​เข้า​ไป​ใน​สวน​บ่ากอกเทศ​แห่ง​นึ่ง 2ยูดาส​คน​ตี้​หักหลัง​พระองค์​ก็​ฮู้จัก​สวน​นี้​ตวย ย้อน​ว่า​พระองค์​กับ​หมู่​สาวก​เกย​มา​ปะ​กั๋น​ตี้​นี่​เจื่อๆ 3แล้ว​ยูดาส​ก็​ปา​หมู่​ทหาร​โรมัน​กับ​ทหาร​ฮักษา​พระวิหาร​ตี้​หมู่​หัว​หน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ฟาริสี​ส่ง​มา ไป​ตี้​สวน​นั้น หมู่​เขา​ต๋าม​โกม ก๋ำ​ไม้แค่ กับ​มี​อาวุธ​มา​ตวย

4พระเยซู​ฮู้​ว่า​จะ​เกิด​อะหยัง​ขึ้น​กับ​พระองค์ พระองค์​ก็​เลย​เตียว​ออก​ไป​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​มา​ตวย​เซาะ​หา​ใผ”

5หมู่​เขา​ก็​ตอบ​ว่า “เยซู จาว​นาซาเร็ธ” พระเยซู​ก็​เลย​อู้​ว่า “เฮา​เป๋น​คน​นั้น” ยูดาส​คน​ตี้​หักหลัง​พระเยซู​ก็​ยืน​อยู่​กับ​หมู่​เขา​ตี้​หั้น

6เมื่อ​หมู่​เขา​ได้​ยิน​พระเยซู​อู้​ว่า “เฮา​เป๋น​คน​นั้น” หมู่​เขา​ก็​ถอย​หลัง​โก้น​ลง​ดิน

7แล้ว​พระเยซู​ก็​ถาม​เขา​แหม​เตื้อ​ว่า “หมู่​ต้าน​มา​ตวย​เซาะ​หา​ใผ” หมู่​เขา​ก็​ตอบ​ว่า “เยซู จาว​นาซาเร็ธ”

8พระเยซู​ก็​เลย​อู้​ว่า “ก็​เฮา​บอก​แล้ว​ลอ​ว่า​เฮา​เป๋น​คน​นั้น ถ้า​หมู่​ต้าน​มา​ตวย​เซาะ​หา​เฮา ก็​หื้อ​ป่อย​คน​หมู่​นี้​ไป​เหีย” 9ตี้​พระเยซู​อู้​จาอั้น​เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​พระองค์​เกย​อู้​ไว้​ว่า “ข้า​พระองค์​บ่หื้อ​คน​ตี้​พระบิดา​มอบ​หื้อ​ข้า​พระองค์​ไว้ หาย​ไป​สัก​คน​เดียว”

10ซีโมน​เปโตร​มี​ดาบ​อยู่ เขา​เลย​จั๊ก​ออก​มา​ฟัน​ถูก​หู​เผิก​ขวา​ของ​มัลคัส ปุด เซิ่ง​เป๋น​คน​ฮับ​ใจ๊​ของ​มหา​ปุโรหิต 11พระเยซู​อู้​กับ​เขา​ว่า “เก็บ​ดาบ​ใส่​ฝัก​เหีย​เต๊อะ กึ๊ด​ว่า​เฮา​จะ​บ่กิ๋น​จาก​ถ้วย​แห่ง​ความ​ตุ๊ก​ตี้​พระบิดา​หื้อ​เฮา​ไว้​กา”

หมู่​เขา​ปา​พระเยซู​ไป​หา​มหา​ปุโรหิต

12นายพัน​กับ​หมู่​ทหาร​โรมัน แล้ว​ก็​หมู่​ทหาร​ฮักษา​พระวิหาร​ของ​จาว​ยิว​ก็​ยับ​พระเยซู​มัด​ไว้ 13แล้ว​ปา​พระองค์​ไป​หา​อันนาส​ก่อน ย้อน​เขา​เป๋น​ป้อเมีย​ของ​คายาฟาส​ตี้​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ใน​ปี๋​นั้น 14คายาฟาส​เป๋น​คน​ตี้​เกย​บอก​หมู่​จาว​ยิว​ว่า “ก็​ดี​ถ้า​หื้อ​คน​นึ่ง​ต๋าย​เปื้อ​คน​ตึง​หมด”

เปโตร​บอก​บ่ใจ้​สาวก​ของ​พระเยซู

15ซีโมน​เปโตร​กับ​สาวก​แหม​คน​นึ่ง​ตวย​พระเยซู​ไป สาวก​คน​นั้น​ฮู้จัก​มหา​ปุโรหิต เขา​เลย​ตวย​พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​ก๋าง​ข่วง​บ้าน​ของ​มหา​ปุโรหิต 16แต่​เปโตร​ยืน​ถ้า​อยู่​ตัง​นอก​ข้าง​ปะตู๋ สาวก​คน​นั้น​ตี้​ฮู้จัก​มหา​ปุโรหิต​ก็​เลย​ออก​มา​บอก​สาวใจ๊​ตี้​เฝ้า​ปะตู๋ แล้ว​ปา​เปโตร​เข้า​ไป​ตัง​ใน​ตวย 17สาวใจ๊​ตี้​เฝ้า​ปะตู๋​คน​นั้น​ถาม​เปโตร​ว่า “ต้าน​เป๋น​สาวก​ของ​ป้อจาย​คน​นั้น​ตวย​บ่ใจ้​กา” เปโตร​ก็​ตอบ​ว่า “บ่ใจ้​ลอ”

18ตี้​หั้น​หมู่​ขี้ข้า​กับ​ทหาร​ฮักษา​พระวิหาร​ดัง​ไฟ​ยืน​หิง​หื้อ​อุ่น​กั๋น​อยู่​ย้อน​อากาศ​มัน​หนาว เปโตร​ก็​ไป​ยืน​หิง​ไฟ​อยู่​กับ​หมู่​เขา​ตวย

มหา​ปุโรหิต​สอบสวน​พระเยซู

19มหา​ปุโรหิต​ก็​สอบสวน​พระเยซู​เรื่อง​หมู่​สาวก​กับ​กำสอน​ของ​พระองค์ 20พระองค์​ตอบ​ว่า “เฮา​ได้​อู้​อย่าง​เปิดเผย​กับ​กู้​คน เฮา​สอน​อยู่​ใน​ธรรมศาลา​กับ​ใน​พระวิหาร​ตลอด​ตี้​จาว​ยิว​ตึง​หมด​มา​จุมนุม​กั๋น เฮา​บ่เกย​สอน​อะหยัง​อย่าง​ลับๆ เลย 21ต้าน​มา​ถาม​เฮา​เยียะ​หยัง ไป​ถาม​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ได้​ยิน​กำ​อู้​ของ​เฮา​เต๊อะ หมู่​เขา​ฮู้​ดี​ว่า​เฮา​อู้​อะหยัง​ไป​พ่อง”

22บ่ากอง​พระเยซู​อู้​จาอั้น ทหาร​ฮักษา​พระวิหาร​คน​นึ่ง​ตี้​ยืน​อยู่​ใก้​หั้น ก็​ตบ​หน้า​พระองค์​แล้ว​อู้​ว่า “ตอบ​มหา​ปุโรหิต​จาอั้น​ได้​จาใด​หา”

23พระเยซู​เลย​ตอบ​ว่า “ถ้า​เฮา​อู้​อะหยัง​ผิด​ก็​หื้อ​บอก​มา​เลย​ว่า​ผิด​จาใด แต่​ถ้า​เฮา​อู้​ถูก มา​ตบ​หน้า​เฮา​เยียะ​หยัง”

24อันนาส​เลย​หื้อ​ปา​พระเยซู​ตี้​ยัง​โดน​มัด​อยู่​ไป​หา​คายาฟาส​ตี้​เป๋น​มหา​ปุโรหิต

เปโตร​บอก​บ่ใจ้​สาวก​พระเยซู​แหม​เตื้อ

25ต๋อน​ตี้​ซีโมน​เปโตร​ก่ำลัง​ยืน​หิง​ไฟ​อยู่ หมู่​คน​ตี้​หั้น​ถาม​เขา​ว่า “เจ้า​เป๋น​สาวก​ของ​คน​นั้น​ตวย​กา” เปโตร​ก็​ปฏิเสธ​ว่า “บ่ใจ้​ลอ”

26คน​ฮับใจ๊​คน​นึ่ง​ของ​มหา​ปุโรหิต ตี้​เป๋น​ญาติ​ของ​ป้อจาย​ตี้​โดน​เปโตร​ฟัน​หู​ปุด​ก็​อู้​กับ​เปโตร​ว่า “ก็​เฮา​หัน​ต้าน​อยู่​ใน​สวน​กับ​ป้อจาย​คน​นั้น​บ่ใจ้​กา”

27เปโตร​ก็​บอก​บ่ใจ้​แหม​เตื้อ แล้ว​ไก่​ก็​ขัน​ขึ้น​มา​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย

พระเยซู​ปะ​ปีลาต

28เจ๊ามืด​หมู่​เขา​ก็​ปา​พระเยซู​ออก​จาก​บ้าน​คายาฟาส​ไป​ตี้​วัง​ของ​เจ้า​เมือง​โรมัน หมู่​จาว​ยิว​บ่ได้​เข้า​ไป​ตี้​หั้น ย้อน​กั๋ว​ว่า​ตั๋ว​เก่า​จะ​เป๋น​มลทิน​ แล้ว​จะ​เข้า​ฮ่วม​ใน​งาน​ปัสกา​บ่ได้ 29เจ้าเมือง​ปีลาต​เลย​ออก​มา​หา​หมู่​เขา​ตังนอก​แล้ว​ถาม​ว่า “หมู่​ต้าน​ฟ้อง​ป้อจาย​คน​นี้​ย้อน​เรื่อง​อะหยัง”

30หมู่​เขา​ตอบ​ปีลาต​ว่า “ถ้า​เขา​บ่ได้​เยียะ​ผิด หมู่​เฮา​ก็​จะ​บ่เอา​ตั๋ว​เขา​มา​หื้อ​ต้าน”

31ปีลาต​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “หื้อ​หมู่​ต้าน​เอา​เขา​ไป​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​หมู่​ต้าน​กั๋น​เอง​เต๊อะ” หมู่​จาว​ยิว​เลย​บอก​ปีลาต​ว่า “ต๋าม​กฎหมาย​ของ​โรมัน เฮา​บ่มี​สิทธิ์​ตัดสิน​ฆ่า​ใผ​ลุ”

32ตี้​เกิด​ขึ้น​จาอี้​ก็​เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​พระเยซู​เกย​อู้​ไว้​ว่า​พระองค์​จะ​ต๋าย​จาใด

33ปีลาต​ก็​ปิ๊ก​เข้า​ไป​ใน​วัง​แล้ว​ฮ้อง​พระเยซู​มา​ถาม​ว่า “ต้าน​เป๋น​กษัตริย์​ของ​จาว​ยิว​กา”

34พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “ตี้​ต้าน​ถาม​จาอี้​ต้าน​กึ๊ด​คน​เดียว​กาว่า​คน​อื่น​บอก”

35ปีลาต​ก็​ตอบ​ว่า “ต้าน​กึ๊ด​ว่า​เฮา​เป๋น​จาว​ยิว​กา คน​ใน​จ้าด​ของ​ต้าน​กับ​หมู่​หัว​หน้า​ปุโรหิต​นั้น​เนาะ ตี้​ยับ​ต้าน​มา​หื้อ​เฮา ต้าน​เยียะ​อะหยัง​ผิด”

36พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “สิทธิ​อำนาจ​ตี้​เป๋น​กษัตริย์​ของ​เฮา​บ่ได้​มา​จาก​โลก​นี้ ย้อน​ถ้า​เป๋น​จาอั้น คน​ของ​เฮา​ก็​จะ​สู้​เปื้อ​บ่หื้อ​หมู่​จาว​ยิว​ยับ​เฮา แต่​สิทธิ​อำนาจ​ตี้​เป๋น​กษัตริย์​ของ​เฮา​บ่ได้​มา​จาก​โลก​นี้”

37ปีลาต​เลย​บอก​พระองค์​ว่า “ถ้า​จาอั้น ต้าน​ก็​เป๋น​กษัตริย์​หนะ​ก่า” พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “ต้าน​อู้​ว่า​เฮา​เป๋น​กษัตริย์​ก็​แม่น​แล้ว จาอั้น เฮา​เลย​มา​เกิด​ใน​โลก​นี้​เปื้อ​เป๋น​พยาน​หื้อ​กับ​ความ​จริง กับ​กู้ๆ คน​ตี้​ฮัก​ความ​จริง​ก็​ฟัง​เสียง​ของ​เฮา”

38ปีลาต​ก็​ถาม​พระองค์​แหม​ว่า “ความ​จริง​คือ​อะหยัง” เมื่อ​เขา​ถาม​แล้ว​ก็​ออก​ไป​หา​หมู่​จาว​ยิว​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “เฮา​บ่หัน​ว่า​เขา​มี​ความ​ผิด​อะหยัง 39แต่​หมู่​ต้าน​มี​ธรรมเนียม​หื้อ​เฮา​ป่อย​นักโต้ษ​คน​นึ่ง​หื้อ​หมู่​ต้าน​ใน​งาน​ปัสกา หมู่​ต้าน​ใค่​หื้อ​เฮา​ป่อย​กษัตริย์​ของ​จาว​ยิว​ก่อ”

40แต่​หมู่​จาว​ยิว​ปา​กั๋น​ฮ้อง​เอิ้น​ออก​มา​ว่า “บ่ป่อย​เขา ขอ​หื้อ​ป่อย​บารับบัส​แตน” (​บารับบัส​เป๋น​กบฏ​)