Search form

ยอห์น 18:15

เปโตร​บอก​บ่ใจ้​สาวก​ของ​พระเยซู

15ซีโมน​เปโตร​กับ​สาวก​แหม​คน​นึ่ง​ตวย​พระเยซู​ไป สาวก​คน​นั้น​ฮู้จัก​มหา​ปุโรหิต เขา​เลย​ตวย​พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​ก๋าง​ข่วง​บ้าน​ของ​มหา​ปุโรหิต