Search form

ยอห์น 18:22

22บ่ากอง​พระเยซู​อู้​จาอั้น ทหาร​ฮักษา​พระวิหาร​คน​นึ่ง​ตี้​ยืน​อยู่​ใก้​หั้น ก็​ตบ​หน้า​พระองค์​แล้ว​อู้​ว่า “ตอบ​มหา​ปุโรหิต​จาอั้น​ได้​จาใด​หา”