Search form

ยอห์น 18:25

เปโตร​บอก​บ่ใจ้​สาวก​พระเยซู​แหม​เตื้อ

25ต๋อน​ตี้​ซีโมน​เปโตร​ก่ำลัง​ยืน​หิง​ไฟ​อยู่ หมู่​คน​ตี้​หั้น​ถาม​เขา​ว่า “เจ้า​เป๋น​สาวก​ของ​คน​นั้น​ตวย​กา” เปโตร​ก็​ปฏิเสธ​ว่า “บ่ใจ้​ลอ”