Search form

ยอห์น 18:26

26คน​ฮับใจ๊​คน​นึ่ง​ของ​มหา​ปุโรหิต ตี้​เป๋น​ญาติ​ของ​ป้อจาย​ตี้​โดน​เปโตร​ฟัน​หู​ปุด​ก็​อู้​กับ​เปโตร​ว่า “ก็​เฮา​หัน​ต้าน​อยู่​ใน​สวน​กับ​ป้อจาย​คน​นั้น​บ่ใจ้​กา”