Search form

ยอห์น 18:31

31ปีลาต​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “หื้อ​หมู่​ต้าน​เอา​เขา​ไป​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​หมู่​ต้าน​กั๋น​เอง​เต๊อะ” หมู่​จาว​ยิว​เลย​บอก​ปีลาต​ว่า “ต๋าม​กฎหมาย​ของ​โรมัน เฮา​บ่มี​สิทธิ์​ตัดสิน​ฆ่า​ใผ​ลุ”