Search form

ยอห์น 18:35

35ปีลาต​ก็​ตอบ​ว่า “ต้าน​กึ๊ด​ว่า​เฮา​เป๋น​จาว​ยิว​กา คน​ใน​จ้าด​ของ​ต้าน​กับ​หมู่​หัว​หน้า​ปุโรหิต​นั้น​เนาะ ตี้​ยับ​ต้าน​มา​หื้อ​เฮา ต้าน​เยียะ​อะหยัง​ผิด”