Search form

ยอห์น 18:39

39แต่​หมู่​ต้าน​มี​ธรรมเนียม​หื้อ​เฮา​ป่อย​นักโต้ษ​คน​นึ่ง​หื้อ​หมู่​ต้าน​ใน​งาน​ปัสกา หมู่​ต้าน​ใค่​หื้อ​เฮา​ป่อย​กษัตริย์​ของ​จาว​ยิว​ก่อ”