Search form

ยอห์น 18:9

9ตี้​พระเยซู​อู้​จาอั้น​เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​พระองค์​เกย​อู้​ไว้​ว่า “ข้า​พระองค์​บ่หื้อ​คน​ตี้​พระบิดา​มอบ​หื้อ​ข้า​พระองค์​ไว้ หาย​ไป​สัก​คน​เดียว”