Search form

ยอห์น 19:27

27แล้ว​พระองค์​ก็​อู้​กับ​สาวก​คน​นั้น​ว่า “ฮับ​นาง​เป๋น​แม่​ของ​ต้าน​ตวย” สาวก​คน​นั้น​ก็​ฮับ​แม่​ของ​พระองค์​มา​อยู่​ตี้​บ้าน​ของ​ตั๋ว​เก่า​ตั้งแต่​ต๋อน​นั้น