Search form

ยอห์น 2:12

12หลังจาก​นั้น​แล้ว​พระองค์​ก็​ไป​เมือง​คาเปอรนาอุม​พร้อม​แม่​กับ​หมู่​น้อง​บ่าว กับ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์ แล้ว​อยู่​ตี้​หั้น​แหม​บ่กี่​วัน