Search form

ยอห์น 2:18

18เมื่อ​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​หัน​จาอั้น ก็​มา​ว่า​หื้อ​พระองค์​ว่า “ต้าน​มี​สิทธิ์​อะหยัง​มา​เยียะ​จาอี้ แน่​จริง​ก็​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ตี้​แสดง​เถิง​อำนาจ​ของ​ต้าน​หื้อ​ผ่อ​กำ​ลอ”