Search form

ยอห์น 20:11

พระเยซู​มา​หื้อ​มารีย์​จาว​มักดาลา​หัน

11มารีย์​จาว​มักดาลา​ยัง​ยืน​ไห้​อยู่​ตัง​นอก​อุโมงค์​ฝัง​ศพ ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​ไห้​อยู่​นั้น​นาง​ก็​ก้ม​ส่อง​ผ่อ​ตัง​ใน​อุโมงค์​ฝัง​ศพ