Search form

ยอห์น 20:18

18มารีย์ จาว​มักดาลา​ก็​ไป​บอก​หมู่​สาวก​ของ​พระเยซู​ว่า “ข้าเจ้า​ได้​หัน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​แล้ว” และ​มารีย์​ก็​ได้​เล่า​ว่า​พระองค์​อู้​อะหยัง​กับ​นาง​พ่อง