Search form

ยอห์น 20:19

พระเยซู​มา​หื้อ​หมู่​สาวก​หัน

19เมื่อ​แลง​วัน​ติ๊ด ต๋อน​หมู่​สาวก​อยู่​รวม​กั๋น หมู่​เขา​ก็​หับ​ปะตู๋​ใส่​ก๋อน​ห้อง ย้อน​กั๋ว​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว พระเยซู​ก็​มา​ยืน​อยู่​ต้ามก๋าง​หมู่​เขา​แล้ว​ก็​อู้​ว่า “ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​สันติสุข​เต๊อะ”