Search form

ยอห์น 20:20

20เมื่อ​พระองค์​อู้​จาอั้น​แล้ว พระองค์​ก็​เอา​มือ​กับ​ขี้ข้าง​หื้อ​หมู่​เขา​ผ่อ หมู่​สาวก​ก็​ปา​กั๋น​ดี​อก​ดี​ใจ๋​ตี้​ได้​หัน​พระองค์