Search form

ยอห์น 20:24

พระเยซู​มา​หื้อ​โธมัส​หัน

24โธมัส ตี้​เขา​ฮ้อง​กั๋น​ว่า​แฝด เป๋น​สาวก​คน​นึ่ง​ใน​สิบ​สอง​คน เขา​บ่ได้​อยู่​กับ​หมู่​สาวก​ต๋อน​ตี้​พระเยซู​มา​หา