Search form

ยอห์น 20:26

26เมื่อ​ผ่าน​ไป​ได้​ติ๊ด​นึ่ง ต๋อน​ตี้​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​มา​จุม​กั๋น​อยู่​ใน​บ้าน​นั้น​แหม โธมัส​ก็​อยู่​ตวย เถิงแม้​ว่า​ปะตู๋​หับ​ใส่​ก๋อน​แล้ว แต่​พระเยซู​ก็​เข้า​มา​อยู่​ต้ามก๋าง​หมู่​เขา​แล้ว​ก็​อู้​ว่า “ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​สันติสุข​เต๊อะ”